Zdjęcie lotnicze
JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wnętrze kościoła
ODWIEDŹ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI
ON CZEKA TU NA CIEBIE
previous arrow
next arrow
Wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła na całym świecie

Wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła na całym świecie

Papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października – czytamy w Dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowanym 18 maja b.r.

W uzasadnieniu decyzji o wpisaniu wspomnienia św. Siostry Faustyny do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, Dekret podaje, że polska siostra zakonna stała się „inspiracją dla ruchu mającego na celu głoszenie i wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata. Kanonizowana w 2000 r. przez św. Jana Pawła II, jej imię – św. Faustyna – szybko stało się znane na całym świecie, rozpowszechniając we wszystkich członkach ludu Bożego, pasterzach i wiernych świeckich, przyzywanie Miłosierdzia Bożego i jego wiarygodne świadectwo w postępowaniu wierzących”.

Tym samym Dekret stanowi, aby to nowe wspomnienie zostało wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin.

BP KEP

Publikujemy pełną treść Dekretu:

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. N. 229/20

DEKRET
w sprawie wpisania wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego

„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.” (Łk 1, 50). Pieśń, którą Dziewica Maryja wyśpiewała w Magnificat, rozważając zbawcze dzieło Boga wobec rodu ludzkiego na wieki, wybrzmiała w doświadczeniu duchowym świętej Faustyny Kowalskiej, która dzięki Bożej łasce rozpoznała w Panu Jezusie Chrystusie miłosierne oblicze Ojca i stała się jego gorliwą zwiastunką.

Urodzona w roku 1905 w Głogowcu niedaleko Łodzi w Polsce i zmarła w Krakowie w roku 1938, święta Faustyna dopełniła swoje krótkie życie wśród Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wielkodusznie kształtując samą siebie zgodnie z przyjętym od Boga powołaniem oraz wydoskonalając bogate życie duchowe, wypełnione darami mistycznymi i wierną uległością wobec nich. W Dzienniczku swojej duszy, będącej sanktuarium spotkania z Panem Jezusem, opowiedziała o tym, czego Pan dokonał w niej dla dobra wszystkich: nakłaniając ucha ku Temu, który jest Miłością i Miłosierdziem, zrozumiała, że żadna ludzka nędza nie może się równać z niewyczerpanym miłosierdziem, tryskającym z serca Chrystusa. Dlatego wznieciła dzieło głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego na całym świecie. Imię świętej Faustyny, wpisane do katalogu świętych w roku 2000 przez św. Jana Pawła II, w krótkim czasie stało się znane na całym świecie, propagując w całym ludzie Bożym, to jest wśród Pasterzy i wiernych świeckich, praktykę wzywania miłosierdzia Bożego, oraz nawołując wierzących do takiego sposobu życia, aby było ono wiarygodnym świadectwem Bożego miłosierdzia.

Dlatego Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek, przyjmując prośby Pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, rozważywszy wpływ duchowości świętej Faustyny w różnych częściach świata, postanowił, aby imię świętej Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego, a jej wspomnienie dowolne było dorocznie obchodzone przez wszystkich w dniu 5 października.

Nowe wspomnienie ma być zatem włączone do wszystkich Kalendarzy i ksiąg liturgicznych przeznaczonych do sprawowania Mszy i Liturgii Godzin, z użyciem tekstów liturgicznych dołączonych do niniejszego dekretu, które staraniem Konferencji Episkopatów powinny zostać przetłumaczone, zatwierdzone i – po uzyskaniu potwierdzenia tej Dykasterii – opublikowane.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dn. 18 maja 2020 r.

Robert Kard. Sarah
Prefekt

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 229/20

DECRETUM
De celebratione sanctæ Faustinæ Kowalska, virginis,
in Calendario Romano Generali inscribenda

«Misericordia eius in progenies et progenies, timentibus eum» (Lc 1, 50). Canticum, quod Virgo Maria in Magnificatfudit, opus Dei salutare contemplans pro genere humano in sæcula, resonavit in conversatione spirituali sanctæ Faustinæ Kowalska, quæ, superna gratia largiente, in Domino Iesu Christo misericordem Patris vultum agnovit et sollicita illius nuntia facta est.

Nata in Glogowiec, prope urbem Lodziensem, in Polonia, anno 1905 et mortua Cracoviæ anno 1938, sancta Faustina brevem suam vitam inter Sorores Beatæ Mariæ Virginis a Misericordia egit, semetipsam benigne ad vocationem a Deo acceptam conformans necnon uberrimam vitam spiritualem, donis mysticis atque fideli iisdem congruentia refertam, perficiens. In Diario animæ suæ, sanctuario occursus cum Domino Iesu, enarravit quæ Dominus in ea pro omnibus perfecit: aures Illi præbens, qui Caritas et Misericordia est, intellexit nullam humanam miseriam contendere posse cum inexhausta misericordia a corde Christi profluente. Quapropter  opus suscitavit ad Divinam Misericordiam  in toto orbe terrarum nuntiandam et implorandam. In sanctorum albo adscriptum anno 2000 a sancto Ioanne Paulo II, nomen sanctæ Faustinæ brevi tempore toto in orbe cognitum est, promovens in cunctis ordinibus populi Dei, id est Pastoribus et christifidelibus laicis, invocationem Divinæ Misericordiæ atque illius fide dignum testimonium in vita credentium.

Itaque Summus Pontifex Franciscus, petitiones et postulationes Pastorum, religiosarum religiosorumque necnon consociationum fidelium accipiens, perpensa vi sanctæ Faustinæ spiritualitatis in variis regionibus orbis terrarum decrevit, ut nomen sanctæ Mariæ Faustinæ (Helenæ) Kowalska, virginis, in Calendario Romano generali inscriberetur et eius memoria ad libitum quotannis die 5 mensis Octobris ab omnibus celebraretur.

Nova igitur memoria cunctis Calendariis Librisque liturgicis pro Missæ et Liturgiæ Horarum celebratione inseratur, adhibitis textibus liturgicis hoc decreto adnexis, cura Cœtuum Episcoporum vertendis, approbandis et post huius Dicasterii confirmationem edendis.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex ædibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 18 mensis Maii 2020.

Robertus Card. Sarah
Præfectus

+ Arturus Roche
Archiepiscopus a Secretis

Podobne wpisy...

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA: 9:00 12:00; VI-IX: 19:00(X-V: 15:00)

W Maćkowej Rudzie: 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT: 7:00) i 18:30.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA

..ciut statystyki..

  • Odsłon artykułów 917748
  • Zakładki 27

logo Fundacji WIGRY PRO

Fundacja WIGRY PRO

Informacje o zwiedzaniu Klasztoru, klasztorny Refektarz - czyli nasza kuchnia oraz noclegi.

EremWigierski

Nasz profil na twitterze

 

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Oficjalny profil na facebook.

mb.jpg
Shadow